bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Possidi Holidays

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Possidi Holidays - Халкидики / Касандра, Посиди

Промоции в Possidi Holidays, Посиди

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 10.09.2023 - 22.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 09.07.2023 - 09.09.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 29.04.2023 - 08.07.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

244лв
208лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
423лв
359лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
607лв
516лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
369лв
314лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
264лв
224лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
383лв
325лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
282лв
239лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
163лв
138лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
660лв
561лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
986лв
838лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
570лв
484лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
570лв
484лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
986лв
838лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
646лв
549лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1062лв
903лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
607лв
516лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
369лв
314лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1154лв
981лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
660лв
561лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%

Possidi Holidays се състои от основна сграда със 124 стаи - двойни, тройни, Executive апартаменти и седем бунгала, намиращи се сред маслинови и борови дървета, с още 66 стаи. Комплексът предлага на своите гости 24 ч рецепция, интернет, основен ресторант, таверна, бар, бар на басейна, снек бар на плажа, мини маркет, фризьорски салон, обмяна на валута, химическо чистене, безплатен паркинг.
Стаите са оборудвани със сателитна телевизия, климатик, директен телефон, радио, достъп до интернет, мини бар и сейф. Баните са декорирани с мрамор, има радио и сешоар. На балконите има бамбукови столове и масички.
Хотелът предлага голям външен басейн, детски басейн до хотела, фитнес зала, тенис на маса, плажен волейбол, два тенис корта, сауна, джакузи.

Местоположение на Possidi Holidays, Халкидики

Possidi Holidays е разположен на плажа в курортно селище Посиди, в западната част на ръкава Касандра на п-в Халкидики.

Адрес: POSSIDI HALKIDIKI GR 63077, 630 77, Посиди, Greece

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 10.09.2023 - 22.10.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 09.07.2023 - 09.09.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 29.04.2023 - 08.07.2023 , за резервации, направени преди 31.01.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

4315лв
3668лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3175лв
2699лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
549лв
467лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
846лв
720лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
811лв
690лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
514лв
437лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
5054лв
4296лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
825лв
701лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
846лв
720лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
549лв
467лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2121лв
1803лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3122лв
2654лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
819лв
696лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1176лв
1000лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1150лв
977лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
734лв
624лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1379лв
1172лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
963лв
818лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
769лв
654лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1185лв
1007лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
846лв
720лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
549лв
467лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1062лв
903лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1517лв
1290лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2221лв
1888лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1261лв
1072лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2473лв
2102лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1873лв
1592лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1273лв
1082лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
981лв
834лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
624лв
530лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3474лв
2953лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
769лв
654лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1185лв
1007лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2473лв
2102лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
769лв
654лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1185лв
1007лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1925лв
1636лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2757лв
2344лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4948лв
4206лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3522лв
2994лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4062лв
3453лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2814лв
2392лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1846лв
1569лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2409лв
2048лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
819лв
696лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1176лв
1000лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2523лв
2144лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1200лв
1020лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1154лв
981лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2967лв
2522лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
242лв
205лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
420лв
357лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
704лв
599лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
570лв
484лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
407лв
346лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
986лв
838лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
455лв
387лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
277лв
235лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
475лв
403лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
772лв
656лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
6830лв
5805лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4631лв
3936лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
659лв
560лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
769лв
654лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1185лв
1007лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1016лв
863лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
549лв
467лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
846лв
720лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
677лв
576лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
989лв
840лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
549лв
467лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
439лв
374лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1524лв
1295лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
846лв
720лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
901лв
766лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1317лв
1119лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1603лв
1362лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1068лв
908лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1626лв
1382лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2102лв
1787лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2109лв
1793лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3236лв
2751лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3693лв
3139лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5095лв
4331лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3748лв
3186лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5150лв
4377лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1610лв
1368лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1134лв
964лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2032лв
1727лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1042лв
886лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1497лв
1273лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1458лв
1239лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2092лв
1778лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3230лв
2746лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4216лв
3584лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1052лв
894лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2458лв
2089лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3528лв
2999лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4116лв
3498лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2868лв
2437лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1689лв
1436лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
759лв
645лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2124лв
1805лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1052лв
894лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1214лв
1032лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2956лв
2513лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
607лв
516лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1056лв
897лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3230лв
2746лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4216лв
3584лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2112лв
1795лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1517лв
1290лв
2-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3746лв
3184лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2769лв
2353лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1048лв
891лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
751лв
639лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3405лв
2895лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3892лв
3308лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1250лв
1062лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3758лв
3194лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
3892лв
3308лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4384лв
3727лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
714лв
607лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1250лв
1062лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
840лв
714лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
495лв
420лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
923лв
784лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
923лв
784лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
923лв
784лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
923лв
784лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
574лв
488лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
743лв
632лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
505лв
430лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
396лв
336лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
374лв
318лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
552лв
469лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
813лв
691лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1568лв
1332лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1229лв
1045лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1033лв
878лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
892лв
758лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1368лв
1163лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
653лв
555лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1010лв
858лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
564лв
479лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
980лв
833лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Possidi Holidays, Possidi Holidays halkidiki, Possidi Holidays kassandra, Possidi Holidays kasandra, Possidi Holidays greece, Possidi Holidays гърция, Possidi Holidays халкидики, Possidi Holidays касандра, Possidi Holidays 2023, Possidi Holidays цени, Possidi Holidays мнения, Possidi Holidays цени 2023, Possidi Holidays лято 2023, Possidi Holidays ранни записвания, Possidi Holidays last minute, Possidi Holidays Hotel, Possidi Holidays Hotel halkidiki, Possidi Holidays Hotel kassandra, Possidi Holidays Hotel kasandra, Possidi Holidays Hotel greece, Possidi Holidays Hotel гърция, Possidi Holidays Hotel халкидики, Possidi Holidays Hotel касандра, Possidi Holidays Hotel 2023, Possidi Holidays Hotel цени, Possidi Holidays Hotel мнения, Possidi Holidays Hotel цени 2023, Possidi Holidays Hotel лято 2023, Possidi Holidays Hotel ранни записвания, Possidi Holidays Hotel last minute, посиди холидейс, посиди холидейс гърция, посиди холидейс халкидики, посиди холидейс касандра, посиди холидейс цени, посиди холидейс мнения, посиди холидейс цени 2023, посиди холидейс лято 2023, посиди холидейс ранни записвания, хотел посиди холидейс, хотел посиди холидейс гърция, хотел посиди холидейс халкидики, хотел посиди холидейс касандра, хотел посиди холидейс цени, хотел посиди холидейс мнения, хотел посиди холидейс цени 2023, хотел посиди холидейс лято 2023, хотел посиди холидейс ранни записвания,

cache load